Sporprøver i DJRTK

Maj-juni 2022

Adgangskrav - hundens alder og meritter

For 400 m / 3 timer spor gælder: Hunden skal være fyldt 4 mdr. på prøvedagen.

For 400 m / 20 timer spor gælder: Hunden skal have opnået 1. præmie på 400 m /3 timer spor.

Sporenes opbygning

Sporet udlægges i alle former for skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning dog således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele sporets opbygning skal i videst muligt omfang være så jagtnært som muligt. Skovenge må passeres, når de ikke er indhegnet. Skovafdelinger udelukkende med så høj bundvegetation, at det tydeligt kan ses, hvor sporet er lagt, bør undgås. Smalle vandløb og skovveje passeres direkte på tværs. Sporet må kun på korte strækninger ligge på skovveje og -stier.

Det bør ved sporopbygning og udlægning af schweiss erindres, at der ønskes ensartet sværhedsgrad landet over, da det ikke er føreren men hunden, der skal afprøves. Sporet kan følge lette sving og i øvrigt følge terrænet på naturlig vis. Knæk må gerne gå til samme side. De skal være forskellige fra spor til spor. Sporelementer, herunder knæk samt sårlejer, skal placeres minimum 30 meter før eller efter, at sporet har krydset smalle vandløb eller skovveje.

Anskudssted, startkasse og sårlejer

Anskudsstedet markeres ved at skrabe lidt, tydeligt træde stedet til og afsætte rigeligt schweiss. Der benyttes ikke blodsprøjt, som angiver skudretningen.

Ved 3-timers spor anvises anskudsstedet ved, at der anbringes et lede- og flugtretningsbrud med en lodret gren og en anden gren afbarket i den ene ende, som placeres nøjagtig i sporretningen.

Ved overnatningsspor/20-timers spor placeres anskudsstedet inden for en kasse på 20 x 20 meter. Dommeren udpeger alle fire hjørner for føreren, f.eks. udpeges træ, stub, busk, gren eller lignende genstand i terrænet.

              startkasse                                

Sårlejer skal markeres tydeligt ved at trampe stedet til i en omkreds på ca. 40-50 cm, så det ligner et sårleje bedst muligt. Den rigelige mængde blod skal være koncentreret i sårlejet med en diameter på ca. 6-8 cm og må ikke lægges på ren jord.

Specielt for 400 m / 3 timer med 2 knæk

Sporet skal være ca. 400 m langt og være opbygget således, at der er et vinkelret knæk ved 100 m og ved 300 m. Knækkene må variere op til 30–40 m før og efter. De første 50 m skal sporet være lige. Omkring 200 m og ved sporets afslutning markeres sårlejer.

Såfremt hunden på 3-timers prøve går af sporet, griber dommeren først ind, når hunden er gået 35–60 meter af sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet.

Specielt for 400 m / 20 timer med 2 knæk

Sporet skal være ca. 400 m langt og være opbygget således, at der er et vinkelret knæk ved 100 m og 300 m. Knækkene må variere op til 30–40 m før og efter. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m.

              toknæk                                

Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket knæk, tilbagegangen skal være. Den må ikke være ens ved samtlige spor på en prøve. Er der fra sidste knæk til dyrets placering 100 m eller derunder, må tilbagegangen ikke være i sidste knæk. Omkring 200 m og ved sporets afslutning markeres sårlejer.

På 20-timers spor skal hund og fører selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene ”du har tab”) og først, når hunden er 35-60 meter fra sporet.

Prøveleder, dommere og stifindere

Prøveleder udpeges af DJRTK og er højeste myndighed på prøven bortset fra bedømmelsen af hundene og i klagesager. Prøveleder er ansvarlig for prøvens tilrettelægning, herunder udvælgelse af dommere og stifindere, afvikling af prøven, og afgørelse af evt. tvivlsspørgsmål. Prøveleder har ansvaret for, at prøvereglerne overholdes, herunder lodtrækning, og for at tilvejebringe de materialer, der skal anvendes, samt evt. kontrol af identitet, vaccinations- og forsikringsattester. Prøveleder er endvidere ansvarlig for tildeling af diplomer og evt. pokaler, indberetning af resultater samt regnskabsaflæggelse senest en uge efter prøvens afholdelse.

Dommere kan være aut. schweissprøvedommere, aut. schweisshundeførere eller erfarne hundeførere med tilsvarende kvalifikationer autoriseret af DJRTKs brugsprøveudvalg. Det er dommeren, der udlægger sporet i samarbejde med stifinder. Dommeren skal give udførlig kritik umiddelbart ved afslutningen af sporet. Når dagen afrundes, giver dommeren en kort kritik og meddeler præmiegrad af alle deltagende hunde.

Stifindere skal have god erfaring med sporprøvearbejde og være lokalkendte.

Ingen på prøven medvirkende dommer, -aspirant eller prøveleder kan tilmelde, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning.

Præmiering, omprøvning og klager

Hundens arbejde gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering. Ved 1., 2. og 3. præmie uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Dommeren giver inden afbrydelsen et varsel herom.

For hver indgriben af dommeren trækkes en præmiegrad. Ved tredje indgriben kan dommeren vælge at afbryde afprøvningen. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog således at overdreven indgriben af fører regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad.

I tilfælde af fejl på sporet, eller forstyrrelse af afprøvningen, har ekvipagen ret til omprøvning. Beslutning herom træffes af prøveleder og dommer.

Klager skal så vidt det er muligt fremføres for prøvelederen, inden prøvestedet forlades. Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Opnås forlig ikke, skal klageren fremsende sin klage skriftligt til DJRTKs brugsprøveudvalg.

Sporprøver i DJRTK (06-2022)