Klubbens vedtægter

Gældende fra 8. marts 2020 (Vedtægterne i pdf-format)

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Dansk Jack Russell Terrier Klub i det følgende kaldet DJRTK.

Klubbens adresse er hos formanden.

DJRTK er tilknyttet Jack Russell Terrier Club of Great Britain.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at bevare og videreudvikle racens karakteristiske egenskaber og anlæg som familie- og jagthund.

Denne opgave søges bl.a. løst ved:

 1. Registrering af Jack Russell-terriere i Danmark og udfærdigelse af stamtavler.
 2. Afholdelse af stævner, hvor hundens anlæg, jagtegenskaber og eksteriør bedømmes af sagkyndige dommere.
 3. Formidling af kontakt med de af klubbens medlemmer, der har interesse for Jack Russell-terrier avl.

§ 3 Midler og hæftelse

DJRTK’s midler hidrører fra medlemskontingenter og afholdelse af stævner og andre arrangementer.

For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue og ikke enkeltpersoner.

§ 4 Medlemskab

Som medlem af klubben kan optages alle ejere af Jack Russell-terriere og andre personer, der har interesse for denne race. Der er mulighed for husstandsmedlemskab.

Et medlemskab berettiger til 1 stemme på generalforsamlingen, husstandsmedlemskab dog til 2 stemmer.

Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.

Stk. 2
Man kan ikke oppebære medlemskab af DJRTK, hvis man samtidig besidder tillidsposter i en af DJRTK ikke anerkendt Jack Russell-terrier klubb, eller Jack Russell-terrier klub, der ikke er affilieret til Jack Russell Terrier Club of Great Britain.

Stk. 3
Medlemskab er betinget af, at medlemmet overholder klubbens regler, herunder regler vedrørende stambøger og stambogsføring.
Der må ikke ske stambogsoverførsel til andre klubber, uden at stambogscertifikatet fra DJRTK tilbageleveres til DJRTK.
Medlemmer af DJRTK må ikke sideløbende opdrætte Jack Russell-terriere under FCI eller andre klubber defineret som konfliktende organisationer i JRTCGB-affilieringssamarbejdet.
Hunde med DJRTK-stambog må ikke bruges til avl i klubber uden affiliering til JRTCGB. Dette gælder også, selvom hunden oprindelig måtte have stambog fra den pågældende klub.

§ 5 Eksklusion

Stk. 1.

Et medlem ekskluderes straks ved endelig dom for overtrædelse af dyreværnsloven, hvor retten til at holde hunde eller andre husdyr frakendes. Eksklusionens varighed er dommens varighed. Ved husstandsmedlemsskab ekskluderes kun den person, som er frakendt retten til husdyrhold.

Stk. 2.
Eksklusion af et medlem foretaget af vor engelske moderklub, Jack Russell Terrier Club of Great Britain, eller af klubber over alt i verden, som er affilieret med denne, har også gyldighed i DJRTK i det gældende eksklusionstidsrum. Eksklusionen og eventuelle betingelser for at kunne optages som medlem på ny, skal være bekræftet af Jack Russell Terrier Club of Great Britain.

Stk. 3.
Et medlem kan suspenderes med henblik på eksklusion af en enig bestyrelse indtil først kommende ordinære generalforsamling såfremt omhandlede person begår klubskadelig handling. Den pågældende person skal forud for suspensionen have modtaget en skriftlig advarsel via anbefalet brev eller overgivet af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem eller hans husstand anses for involveret i handlingen, er bestyrelsesmedlemmet inhabil i bestyrelsens debat og beslutning om suspensionen.

Stk. 4.
En suspension efter stk. 3 skal forelægges først kommende generalforsamling til forkastelse eller endelige godkendelse til eksklusion.

Stk. 5.
En eksklusion eksekveret efter reglerne i stk. 3, gælder i 5 år fra generalforsamlingens beslutning. Eksklusionen kan derefter ophæves af en ordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 6 Kontingent

Kontingentændringer vedtages af klubbens generalforsamling. Ethvert medlem skal betale kontingent for at oppebære medlemskab af DJRTK. Dog er æresmedlemmer, der er udnævnt af DJRTK undtaget fra kontingentbetaling.

Første kontingent betales ved indmeldelsen og derefter forfalder kontingentet den 1. januar.

Såfremt et kontingent ikke betales rettidigt, kan medlemmet ekskluderes.

Medlemskab skal være gældende i tre måneder for at give stemmeret på generalforsamlingen.

§ 7 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt bilagskontrollant.

§ 8 Generalforsamling

Klubbens højeste myndighed i alle anliggender vedrørende DJRTK er generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år, i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt. Det endelige tidspunkt fastsættes af bestyrelsen til at foregå i februar, marts eller april måned.

Det endelige sted for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest d. 1. december det foregående år.

Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre rettidigt indkomne forslag i klubbens medlemsblad forud for generalforsamlingen.

Endelig indkaldelse sendes til klubbens medlemmer senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og den nøjagtige ordlyd af alle rettidigt indkomne forslag.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Klubbens planer for det kommende år inklusive budget.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år vælges 3 medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af bilagskontrollant.
 9. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan kun vælges ved personligt fremmøde eller ved skriftligt samtykke.

Valgbare til bestyrelsesposter er kun personer med gældende medlemskab af DJRTK.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter foregår ved skriftlig afstemning, såfremt der er konkurrerende kandidater.

Hvis der ikke fremkommer begæring om skriftlig afstemning foregår øvrige afstemninger ved håndsoprækning.

Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde med den undtagelse, at husstandsmedlemskab giver ret til to stemmer, selvom der kun er fremmødt en fra den pågældende husstand.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget hvor andet er nævnt i den enkelte paragraf.

Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, straks efter hver generalforsamling.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter krav fra mindst 10 % af medlemmerne eller 50 medlemmer.

Endelig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes til klubbens medlemmer senest 8 dage før afholdelse. I tilfælde af, at det foreskrevne antal medlemmer kræver afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelsen ske senest 14 dage efter den skriftlige begærings fremkomst til bestyrelsen.

§ 9 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, inklusive formand og næstformand, samt 1 suppleant.

Valgperioden er 2 år.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Valgbarhed forudsætter minimum 3 måneders medlemsskab.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv inden for 8 uger efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning uddelegere kassererposten til et medlem uden for bestyrelsen.

Øvrige poster fordeles efter behov.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10 Stævner og stævnedommere

Bestyrelsen vedtager hvor og hvor ofte, stævner skal afholdes.

Der kan ved stævner afholdes eksteriørbedømmelse og jagtrelaterede prøver.

Stk. 2
Ved gravprøver i åben klasse anvendes den gravtype og de bedømmelsesregler, som har dannet praksis i klubbens historie, og som er renskrevet uden ændring af indhold i januar 2003. Der kan anvendes andre gravtyper og tilhørende bedømmelsesregler ved det årlige National.

Stk. 3
Bedømmelsesregler for grav- og jagtrelaterede prøver kan ikke ændres af generalforsamlingen. Ændringer af bedømmelsesreglerne for grav- og jagtrelaterede prøver skal foregå i samråd med minimum to dommere, der er certificeret af DJRTK inden for den disciplin for hvilken bedømmelsesregler ønskes ændret. Ændringerne kan herefter vedtages af en enig bestyrelse.

Stk. 4
Ved bedømmelse af hundenes eksteriør anvendes den gældende avlsstandard, som klubbens har tiltrådt ved sin tilknytning til Jack Russell Terrier Club of Great Britain.

Stk. 5
For vedtægtsændringer, som omhandler § 10 stk. 1-5 skal følgende procedure følges:

 1. Et aktuelt forslag skal forelægges og vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger.
 2. Senest et år efter et forslag er godkendt i henhold til pkt. 1, skal det desuden sendes til urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
 3. Ændringer i § 10 kræver 2/3 flertal ved alle 3 afstemninger.

§ 11 Avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner kan kun indføres i DJRTK ved fremsendesle af forslag til en ordinær generalforsamling.

Stk. 2
Forslaget skal godkendes på 2 af hinanden følgende ordinære generalforsamlinger med min. 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog minimum 10% af klubbens medlemstal

Stk. 3
Senest 6 måneder efter vedtaglese af forslaget i henhold til punkt 1 skal det desuden sendes til urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Denne urafstemning afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 4
Forslag til ændring af avlsrestriktionerne, som vedtages i henhold til ovennævnte, skal træde i kraft pr. 1 januar efter urafstemningen.

§ 12 Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden.

Ved enhver disposition over fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dog undtaget hvor der i den enkelte paragraf er angivet krav om stemmefordeling og afstemningsprocedure, da er disse gældende.

Ændringsforslag skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.

§ 14 Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun, når mindst ¾ af medlemmerne stemmer herfor.

Vedtages det at opløse klubben, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af klubbens midler til fremme af klubbens formål.
------
Ovenstående vedtægter er vedtaget på Dansk Jack Russell Terrier Klubs Generalforsamling den 17. juni 2006 på Tuse Næs.
Der er indført ændringer i §§ 9 og 10 som følge af endelig urafstemning maj 2007.
Ændringer er indført efter beslutning på generalforsamlingen 6. marts 2010 i Aarup og generalforsamling i Assens 12. marts 2011.
Ny § 11 indført ved bortfald af avlsrestriktioner pr. 01.03.2013, i hht. Beslutning på GF 10.03.2012, exo Gf samt urafstemning.
Ændringer i § 6, § 8 stk.3, § 9 stk. 2 og i § 10 stk. 3 samt ændring af revisor til bilagskontrollant, er indført som besluttet på Generalforsamling 19.03.2016 (ændringen af § 10 stk. 3 pr. 01.01.2017 efter urafstemning).
Ny § 5 om eksklusion vedtaget på generalforsamlingen 18.03.2017.
§ 5 suppleret med stk. 5 om eksklusionens varighed – på generalforsamlingen 10.03.2018.
§§ 8 og 9 ændret således, at formand og næstformand ikke vælges af generalforsamlingen, men at bestyrelsen konstituerer sig selv med disse poster. Desuden blev kravt om at eje JRT fjernet - på ekstraordinær generalforsamling 12.05.2018.
§ 9 stk. 1 er ændret således, at valgbarhed forudsætter minimum 3 måneders medlemskab af foreningen. Ordinær generalforsamling 09.03.2019.
§ 4 har fået tilføjet et nyt stykke 3, der vedrører stambogsføring og hvorefter det ikke er tilladt arbejde med JRT-avl i andre - konfliktende klubber. Ordinær generalforsamling 08.03.2020.

Underskrevet af DJRTK’s bestyrelse

Etisk vejledning (bilag)

Det etiske regelsæt er vejledende for klubbens medlemmer. Bestyrelsen kan, såfremt der er grundlag for det, lave ændringsforslag til den etiske Vejledning, som skal godkendes på generalforsamlingen. Hvis ændringerne ikke kan godkendes, vil den etiske vejledning fortsætte uændret.

Hunde brugt i avlen bør grundlæggende være velfungerende og sunde og have hovedparten af de karaktertræk, bevægelser og almindelig fremtræden, som er beskrevet i avlsstandarden.

Når hunde udvælges til opdræt, påhviler det opdrætteren at vurdere, om hundene er fysisk og mentalt egnede til at indgå i avlen. Man må prioritere sundhed frem for udseende og brugsegenskaber. Dog skal man nøje overveje, om hunde med meget korte haler, døve hunde, meget eller lidt pigmenterede hunde etc. bør indgå i avlen; dette gælder også selvom det er naturligt forekommende karakteristika for hunde. Opdrætter bør udvise sund fornuft og eventuelt konsultere en ekspert eller dyrlæge, hvis der er tvivl om en hunds egnethed til avl efter gældende avlsstandard. Det påhviler opdrætteren at konsultere avlsstandarden og eventuelle vedtagne avlsrestriktioner, inden hunden sættes i avl.

I avlen bør kun anvendes hunde, der kan parre sig, føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

Man bør ikke lade tævehunde indgå i avlen, før de er fuldt udviklede, dvs. ca. 2 til 3 år gamle, og helst ikke senere end 5 år for det første kuld, da unge hunde har nemmere ved at føde første gang og der kan være øget tendens til fødselsproblemer ved ældre tæver.

Der skal udvises sund fornuft i fastsættelse af antallet af parringer og perioden mellem kuldene i tævens avls- og levetid. Tævehunden bør have en hvile-løbetid mellem kuldene/max have et kuld om året. Man bør udvise sund fornuft m.h.t. den øvre grænse for alderen på en tæve, der bruges i avlen, der rådes til at være max 8 år. Man bør undgå overdreven brug af samme dyr i avlen.

I prioriteringen af sundhed blandt hundene skal hunde med arvelige sygdomme eller defekter ikke anvendes i avlen, og parringer, hvor afkommet har haft svære defekter, bør ikke gentages.

Parringer mellem nært beslægtede hunde bør undgås. Der anbefales en indavlskoefficient på max 6,25 % svarende til en fætter-kusineparring. Linjeavl bør altid være velovervejet, hvorfor det tilrådes, at denne metode kun anvendes, såfremt en intensivering af karakteristika, egenskab m.m. ønskes fremmet hos individet. (Beregning af indavlskoefficient)

Opdrætterens vigtigste opgave i forhold til hvalpene er at sikre en både fysisk og mental god opvækst samt prægning i fornuftig retning. Opdrætteren bør følge med i den enkelte hunds udvikling sammenholdt med racens normale udvikling og tilstræbe, at hundene opdrages mod de karaktertræk, der er gældende i avlsstandarden.

Medlemmer af DJRTK forventes at udvise omsorg for hunden og varetage dens tarv, herunder dens sundhed, behov for pleje og mentale stimuli, samt sørge for at den i enhver form for praktisk anvendelse ikke lider overlast eller udsættes for overdreven brug. Ligeledes forventes medlemmerne at overholde dyreværnsloven og andre dyreomsorgsbeskyttende krav og påbud fra det offentlige.

DJRTK henstiller til, at man som sælger af hvalpe sørger for, at der bliver oprettet en købskontrakt, idet denne vil kunne løse en del af de tvister, der kan opstå i forbindelse med handlen. DJRTK henstiller også til, at hvalpekøbere orienteres om klubbens avlsstandarder og specielt hvilke karaktertræk, avlsstandarden lægger vægt på.

Medlemmer af DJRTK må ikke bevidst fremavle Jack Russell-terrier hvalpe, der ikke kan stambogsføres.

Den etiske vejledning for DJRTK danner sammen med avlsstandarden og de øvrige vedtægter rammen for klubben og klubbens virke, og en overtrædelse af en eller flere regler i disse sæt kan sanktioneres af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Besluttet af DJRTK’s Generalforsamling 08.03.2020