Privatlivspolitik for Dansk Jack Russell Terrier Klub (DJRTK)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, så vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra klubbens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

DJRTK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens datakontaktperson via:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:

Kontaktoplysninger: navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse, medlemsnummer, kennelnavn.

 • Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer, mailadresse,

medlemsnummer og kennelnavn

 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At lovgivningen stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende medlemsblad
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning
 • At administrere din relation til foreningen.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer.
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi anonymiserer dine persondata straks ved udmeldelse, hvis du anmoder om det, med mindre der skyldes kontingent, eller hvis medlemskabet ophører, subsidiært stilles i bero, som følge af suspension eller eksklusion i henhold til gældende vedtægter.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, efter at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheden - Datatilsynet - over klubbens behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre klubbens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse om ændringen.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Ovenstående privatlivspolitik for DJRTK er revideret 12.03.2019.