Konfliktende organisationer pr 09.03.2019

Dansk Jack Russell Terrier Klub står uden for kennelklubberne. Vi er sammen med søsterklubber verden over affilieret til Jack Russell Terrier Club of Great Britain. JRTCGB definerer følgende organisationer som værende konfliktende organisationer:

 • DKK/KC/FCI Parson Russell-terrier klubber
 • DKK/KC/FCI Jack Russell-terrier klubber
 • The British Jack Russell Terrier Club
 • KC Australian Jack Russell Terrier Club

Privatlivspolitik for Dansk Jack Russell Terrier Klub (DJRTK)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, så vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra klubbens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

DJRTK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens datakontaktperson via:

Mail: medlemsadmin@djrtk.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:

Kontaktoplysninger: navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse, medlemsnummer, kennelnavn.

 • Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer, mailadresse,

medlemsnummer og kennelnavn

 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At lovgivningen stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende medlemsblad
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning
 • At administrere din relation til foreningen.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer.
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi anonymiserer dine persondata straks ved udmeldelse, hvis du anmoder om det, med mindre der skyldes kontingent, eller hvis medlemskabet ophører, subsidiært stilles i bero, som følge af suspension eller eksklusion i henhold til gældende vedtægter.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, efter at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheden - Datatilsynet - over klubbens behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre klubbens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse om ændringen.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på klubbens hjemmeside.

 

Ovenstående privatlivspolitik for DJRTK er revideret 12.03.2019.

Velkommen til Dansk Jack Russell Terrier Klub (DJRTK)

Enkeltmedlemskab koster 300 kr. /år - giver en stemme ved generalforsamling

Husstandsmedlemskab koster 400 kr. /år - giver to stemmer ved generalforsamling

Hvis I har forskelligt ejerforhold på hunde i Jeres husstand og de skal stille til stævner, er det husstandsmedlemskabet I skal bruge.

Medlemskonto: Reg. nr. 4727 konto 3421136939

Indmeldelsesformular (anmodning om medlemsskab)

unionjackGF

Medlemskonto: Registrering 4727 konto 3421136939

CVR 31903890

Klubbens adresse er hos formanden: Ingvardt Jensen, Kløjsvej 3, Vester Vedsted, 6760 Ribe. formand@djrtk.dk

Henvendelse om stambøger til stambogsføreren: Else-Marie Pedersen, Kærgårdvej 5, 7500 Holstebro. stambog@djrtk.dk

Se iøvrigt sider om bestyrelsen hhv andre ansvarshavende.

Klubbladet JR-nyt (ISSN 2245-9561) udsendes til medlemmerne 4 gange om året.

Dansk Jack Russell Terrier Klub siden 1984

svantemedfasanklubben3 

Dansk Jack Russell Terrier Klub er grundlagt i 1984 og er Danmarks første og ældste stambogsførende klub for Jack Russell-terriere.

Dansk Jack Russell Terrier Klub arbejder for at bevare, beskytte og fremme den oprindelige Jack Russell-terriers karakteristiske egenskaber og anlæg som jagthund. Sammen med en række ligesindede klubber verden over er vi tilknyttet Jack Russell Terrier Club of Great Britain, og i overensstemmelse med John Russells ånd er vi uafhængige af kennelklubberne og FCI.

Dansk Jack Russell Terrier Klubs formål fremmes blandt andet gennem stambogsføring af Jack Russell-terriere i Danmark, afholdelse af stævner, hvor medlemmernes stambogsførte hundes jagtegenskaber, temperament og eksteriør bedømmes af sagkyndige dommere, formidling af kontakt til og mellem klubbens opdrættere og medlemmer med interesse for avl samt formidling af hundefaglig viden om Jack Russell-terriere.

Hjemmesidens registrerede brugere (medlemmer) har adgang til flere artikler og mere materiale end gæster.

Praktiske oplysninger om Dansk Jack Russell Terrier Klub

Velkommen til klubbens hjemmeside

Registrering som bruger er nødvendig for at se medlemsområdet - skriv til webmaster for at blive registreret - husk at opgive medlemsnummer (findes bag på JR-nyt)  sammen med ønsket brugernavn

Hvis du har problemer med hjemmesiden - kig her

Great Docs and Support

Udeblev JRN

 

Gå til toppen